Reklamační řád

Reklamační řád
společnosti VINPRO s. r. o.
se sídlem Letná 38, 05 201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika.

IČO: 45 724 229
DIČ: SK20231077689

zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č. 26329 / V

na prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové stránce www.hemorend.cz.

1.  Úvodní ustanovení

Společnost VINPRO s. r. o. se sídlem Letná 38, 05 201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, IČ: 45 724 229, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č. 26329 / V, (dále jen „prodávající“), vydává v souladu se zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) as ustanoveními § 612 – 627 zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) k zajištění řádného informování kupujícího o podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady (dále také „reklamace“) včetně údajů o tom, kde může reklamaci uplatnit.

2.  Právo na uplatnění reklamace

2.1.  Kupující je povinen při převzetí zásilky zboží prohlédnout a zkontrolovat kompletnost zboží a příslušných dokladů (faktura, záruční list nebo jiný dokument ke zboží patřící). Při případném osobním odběru zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat a zjištěné zjevné vady týkající se mechanického poškození zboží nebo jeho obalu, množství dodaného zboží, kompletnosti dokladů, příp. jiné zjevné vady reklamovat ihned. Při doručení zboží kurýrní službou je kupující povinen na místě převzetí zboží sepsat reklamační protokol o zjištěných zjevných vadách – o nekompletnosti zásilky, mechanickém poškození zboží, resp. jeho obalu, příp. jiných zjevných vadách. Pozdější reklamace týkající se zjevných vad zboží, zjistitelných při převzetí zboží a nekompletnosti zboží a dokladů, nelze uznat a taková reklamace bude považována za neoprávněnou. Prodávající za zjevné vady zjistitelné při převzetí zboží a nekompletnost odevzdaného zboží a dokladů neodpovídá ani v případě, kdy kupující nevyužije právo provést prohlídku zboží při jeho převzetí.

2.2.  Odpovědnost za poškození zboží v průběhu dopravy nese dopravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek…

2.3.  Pokud by byla kupujícímu doručena zásilka s obsahem, kterou neobjednal, s nesprávným obsahem, s neplatným datem expirace, s nesprávnou cenou nebo kupující je z jiného důvodu přesvědčen o nároku na reklamaci, je nutné prodávajícímu tyto skutečnosti sdělit e-mailem do 2 pracovních dnů. Reklamované zboží pošle prodávajícímu zpět doporučeně na adresu sídla jeho společnosti. Kupující je povinen připojit ke zboží příslušné doklady (faktura, popis reklamace, důvod uplatnění reklamace, číslo účtu pro vrácení platby v případě uznané reklamace).

2.4.  Reklamační řízení začíná běžet dnem převzetí reklamovaného zboží prodávajícím a končí dnem odeslání vyřízené reklamace kupujícímu. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový.

2.5.  V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zpět kupujícímu, na jeho náklady, s příslušným stanoviskem.

3.  Miesto uplatnenia reklamácie

3.1.  Kupující uplatňuje reklamaci písemně poštou na adrese prodávajícího nebo e-mailovou zprávou na adresu elektronické pošty prodávajícího (obchod@hemorend.cz)

3.2.  Při uplatnění reklamace poštou je k reklamaci třeba připojit popis vady, důvod uplatnění reklamace, kopii dokladu o koupi (faktury) a kontaktní údaje kupujícího.

3.3.  Jako důkaz nákupu zboží a včasného uplatnění reklamace je kupující povinen předložit doklad o koupi zboží (fakturu), který byl kupujícímu doručen spolu se zbožím. V případě, kdy kupující nemůže pořízení zboží prokázat takovým dokladem, nelze jeho reklamaci přijmout. Telefonické posuzování, resp. vyřizování reklamací je nepřípustné.

3.4.  Kupujícímu, který uplatnil reklamaci na zakoupené zboží, a tato byla přijata, se vydá potvrzení o přijetí reklamace a nejpozději do 30 dnů písemný doklad o způsobu jejího vyřízení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace (e-mailem), prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu prostřednictvím e-mailové zprávy ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Potvrzení o přijetí reklamace obsahuje kromě skutečností uvedených v bodě 3.3. i informaci o způsobu a předpokládaném termínu vyřízení…

3.5.  O vyřízení reklamace zašle prodávající kupujícímu informaci formou e-mailové zprávy.

4.  Odpovědnost prodávajícího

4.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (především ustanovením §612 a násl. Občanského zákoníku).

4.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, a v bezvadném stavu.

4.3.  Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat:
4.3.1.  Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky, zboží, který vyhovuje normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.
4.3.2.  Zboží, které je řádně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

4.4.  Prodávající neodpovídá za:
4.4.1.  Poškození zásilky zaviněné přepravcem.
4.4.2.  Opožděné dodání zboží zaviněné přepravcem.
4.4.3.  Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce.
4.4.4.  Pokud se zboží reklamuje po uplynutí záruční doby, nebo jiné lhůty, v jejímž rámci si mě zboží uchovat své specifické vlastnosti.
4.4.5.  Chyby vzniklé v důsledku zásahu třetími osobami do internetového obchodu nebo v důsledku uplatňování webové stránky v rozporu s jejím využitím.

5.  Práva kupujícího

5.1.  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to buď výměnou věci, nebo její opravou; pokud není takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

5.2.  Pokud má kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), záleží na kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže již tuto volbu sám jednostranně měnit.

6.  Závěrečná ustanovení

6.1.  Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti jeho zveřejněním na web stránce www.hemorend.cz společnosti VINPRO s.r.o.

6.2.  Společnost VINPRO s.r.o. si vyhrazuje právo na uskutečnění příp. pozdějších změn Reklamačního řádu, přičemž uvedené změny nabývají účinnosti dnem následujícím po dni jejich zveřejnění na webové stránce www.hemorend.sk.

6.3.  Objednatel / kupující zasláním objednávky potvrzuje, že v celém rozsahu souhlasí s tímto reklamačním řádem.