Obchodní podmínky

1.  Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při nákupu zboží prostřednictvím e-shopu www.hemorend.cz.

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právní vztahy mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Objednatelem jako kupujícím, které vznikají na základě a v souvislosti s prodejem produktů společnosti VINPRO s.r.o. se sídlem Letná 38, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika, IČO: 45 724 229 , DIČ: 2023107768, zapsanou v Obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl Sro, vložka č. 26329 / V (dále jen jako „Prodávající“), prostřednictvím internetového obchodu www.hemorend.cz (dále jen „internetový obchod“) umístěného na internetových stránkách www.hemorend.cz, na jehož základě dochází k dodávce zboží kupujícím. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, pokud se strany výslovně nedohodly jinak.

2.  Uzavření kupní smlouvy

2.1.  Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků kromě nákladů spojených s balením a dodáním zboží. Nabídka prodeje zboží a jeho cena zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetovém obchodě.

2.2.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou uvedeny v internetovém obchodě. Pokud není uvedeno jinak, náklady spojené s balením a dodáním zboží jsou kalkulovány individuálně…

2.3.  Pro objednání zboží vyplní kupující v internetovém obchodě objednávkový formulář Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
2.3.1.  objednaném zboží,
2.3.2.  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednaného zboží.
2.3.3.  informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

2.4.  Potvrzením objednávky kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a odesláním objednávky si závazně objednává zboží zobrazené v nákupním košíku.

2.5.  Prodávající je vždy oprávněn v případě potřeby požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně nebo telefonicky).

2.6.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením oznámení o přijetí objednávky, které je prodávajícím zasláno elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.7.  Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu s osobami, které v předešlé době podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.  Platební podmínky

3.1.  Platby zde provádět v hotovosti – doručení zboží na dobírku na místě určeném kupujícím v objednávce nebo bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2300905441/2010, vedený ve Fio bance (dále jen „účet prodávajícího“).

3.2.  V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.  Přeprava a dodání zboží

4.1.  Způsob doručení zboží si vybere kupující při objednávce.

4.2.  Způsob dopravy a jeho cena zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě.

4.3.  Kupující se zavazuje, že objednané zboží převezme, zkontroluje neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv chyb, prodávajícímu tyto neprodleně oznámí. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušený.

4.4.  Pokud kupující při dodání zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a kupující je povinen uhradit náklady spojené s doručováním zboží.

4.5.  Zboží bude vyexpedováno nejpozději do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude možné ve výše uvedené dodací lhůtě zaslat, prodávající oznámí kupujícímu předpokládaný termín dodání a vyžádá si jeho odsouhlasení.

5.  Práva a povinnosti smluvních stran

5.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (především ustanovením §612 a násl. Občanského zákoníku).

5.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, a v bezvadném stavu.

5.3.  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to buď výměnou věci, nebo její opravou; pokud není takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

5.4.  Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat:
5.4.1.  Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky, zboží, který vyhovuje normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.
5.4.2.  Zboží, které je řádně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

5.5.  Prodávající neodpovídá za:
5.5.1.  Poškození zásilky zaviněné přepravcem.
5.5.2.  Opožděné dodání zboží zaviněné přepravcem.
5.5.3.  Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce.
5.5.4.  Chyby vzniklé v důsledku zásahu třetími osobami do internetového obchodu nebo v důsledku uplatňování webové stránky v rozporu s jejím využitím.

6.  Odstoupení od kupní smlouvy

6.1.  Podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. O ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do sedmi pracovních dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@hemorend.cz.

6.2.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1. Obchodních podmínek se kupní smlouva ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání informace o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebované a v původním obalu. V opačném případě vrácení zboží nebude akceptováno.

6.3.  Ve lhůtě 15 dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 6.2. Obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

6.4.  Pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu tím vzniklé škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.5.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1. Obchodních podmínek vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu do 10 dnů od uplynutí lhůty pro přezkoumání zboží dle čl. 6.3. Obchodních podmínek, nejpozději však do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.6.  V případě neoprávněného vrácení zboží bude toto zboží vráceno zákazníkovi na jeho náklady.

7.  Stornování objednávky

7.1.  Pokud si kupující přeje zrušit objednávku, která ještě nebyla vyřízena, kontaktuje prodávajícího na e-mailové adrese: obchod@hemorend.cz nebo na telefonním č. +420 775 195 272. Prodávající potvrzení o zrušení objednávky zašle kupujícímu e-mailem.

8.  Ochrana osobních údajů

8.1.  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 122/2013 Sb., O ochraně osobních údajů, v aktuálním znění.

8.2.  Hemorend.cz jako provozovatel internetového obchodu, tímto prohlašuje a zavazuje se, že svěřená osobní data nebude bez souhlasu vlastníka těchto údajů jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní údaje ke komerční nabídce nesouvisející s propagací internetového obchodu www. hemorend.cz. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu kdykoliv jeho osobní údaje vymaže ze své databáze.

9.  Závěrečná ustanovení

9.1.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na stránkách internetového obchodu.

9.2.  Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit znění těchto Všeobecných obchodních podmínek. Změna Všeobecných obchodních podmínek nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení na stránkách internetového obchodu, není-li výslovně určen jiný (pozdější) den jejího vstupu v platnost a účinnost. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím před nabytím účinnosti těchto obchodních podmínek zůstávají i nadále v platnosti, považují se ve svém souhrnu za kupní smlouvu a řídí se obchodními podmínkami v příslušném znění.

9.3.  Všechny právní vztahy vznikající v souvislosti s prodejem zboží dle těchto Všeobecných obchodních podmínek se řídí obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9.4.  Prohlášení kupujícího k obchodním podmínkám: Kupující tímto prohlašuje, že se plně seznámil s obsahem obchodních podmínek as významem jednotlivých dohod před podáním objednávky a že jakékoli dohody obchodních podmínek jsou pro kupujícího jasné, srozumitelné, přehledné a čitelné bez zvláštních obtíží nebo omezení, a že mu byly oznámeny srozumitelným a jasným způsobem.